POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka prywatności („Polityka”) przedstawia sposób, w jaki przetwarzamy identyfikujące Cię informacje (Twoje „dane osobowe”) zebrane podczas odwiedzania naszej strony internetowej pod adresem https://praca.innpro.pl/ (dalej jako „Strona Internetowa”) lub podczas kontaktowania się z nami za pomocą dostępnych na niej narzędzi, a także w związku z Twoim udziałem w procesie rekrutacyjnym. W szczególności, Polityka wskazuje także sposób, w jaki wykorzystujemy dane osobowe zbierane w związku z funkcjonowaniem Strony Internetowej oraz wysłanego nam przez Ciebie zgłoszenia aplikacyjnego.

Niniejsza Polityka odzwierciedla wymogi wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Robert Błędowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą INNPRO Robert Błędowski w Rybniku przy ul. Rudzkiej 65c 44-200 Rybnik i identyfikujący się numerem NIP 6423040197, REGON 243139422 („Administrator”). Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail [email protected], telefonicznie pod numerem +48 533 234 303 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe kandydata przetwarzane będą dla celów związanych z rekrutacją na aplikowane stanowisko, w tym w szczególności w celu oceny kwalifikacji, zdolności i umiejętności kandydata oraz wyboru odpowiedniej osoby do pracy na tym stanowisku i zawarcia z nią umowy. Jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji, jego dane osobowe mogą być przetwarzane również w przyszłych procesach rekrutacyjnych.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią:

 • w przypadku preferowania zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę - obowiązujące przepisy prawa pracy (w tym w szczególności art. 221 kodeksu pracy),
 • w przypadku preferowania zatrudnienia w oparciu o umowę cywilną - podjęcie działań przed zawarciem umowy.
W pozostałym zakresie podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna zgoda kandydata wyrażona przez wyraźne działanie potwierdzające, polegające na zawarciu tych danych w dokumentach aplikacyjnych i przekazaniu ich do nas. W określonych okolicznościach, w tym w szczególności w związku z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji oraz w odniesieniu do danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych, dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes polegający odpowiednio na konieczności przetwarzania dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi albo dla wyboru odpowiedniej osoby do pracy na danym stanowisku.

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe kandydata mogą być udostępniane usługodawcom działającym na zlecenie Administratora, w tym w szczególności firmom świadczącym usługi rekrutacyjne, informatyczne, prawnicze, kurierskie i pocztowe. W szczególnych przypadkach, dane osobowe kandydata mogą być również przekazywane organom państwowym oraz sądom powszechnym i Sądowi Najwyższemu.

Przekazanie danych do państw trzecich lub do organizacji międzynarodowych

Dane osobowe kandydata nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z procesem rekrutacyjnym zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji dane osobowe mogą być przetwarzane w tym celu przez okres roku.

Pozostałe prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do sprzeciwu, o którym mowa poniżej oraz prawo do przenoszenia danych, które przetwarzamy na podstawie zgody lub umowy. W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody, kandydat ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, kandydat powinien skontaktować się z nami, wykorzystując podane dane kontaktowe, i poinformować nas, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać. Ponadto, kandydatowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych

W przypadkach gdy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, kandydat ma także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na jego szczególną sytuację.

Informacja o dobrowolności przetwarzania danych osobowych

Podanie danych osobowych wynikających z mających zastosowanie przepisów, w szczególności określonych w art. 221 kodeksu pracy, tj. danych osobowych takich jak: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, a także w zależności od stanowiska, na które kandydat aplikuje i o ile ma to zastosowanie – wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych (takich jak np. wizerunek, hobby) ma charakter dobrowolny.

Pliki cookies

Pliki Cookies (z ang. ciasteczka) to niewielkie informacje, składające się z szeregu liter i cyfr, wysyłane przez Stronę Internetową i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystasz podczas przeglądania stron internetowych. W plikach tych znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy serwisu internetowego („Pliki Cookies”).

W ramach Strony Internetowej korzystamy z następujących Plików Cookies:

 • Pliki Cookies własne, niezbędne dla funkcjonowania Strony Internetowej, tj. takie, które są konieczne do poruszania się po Stronie Internetowej i korzystania z niej. Pliki Cookies, o których mowa, używane są jedynie do obsługi funkcji takich jak przeglądanie Strony Internetowej i jej zakładek oraz wypełnianie formularzy. Korzystając ze Strony Internetowej wyrażasz zgodę na umieszczanie opisanych powyżej Plików Cookies w swoim komputerze lub na innym urządzeniu. Możesz zmienić ustawienia przeglądarki, by blokować te Pliki Cookies, wówczas jednak niektóre lub wszystkie funkcje Strony Internetowej nie będą działać poprawnie. Pliki te nie przechowują żadnych danych osobowych.
 • Pliki Cookies statystyczne (Google Analytics) w celu liczenia wizyt na Stronie Internetowej, ich długości oraz określenia, jakie funkcjonalności Stronie Internetowej lub jej części były najczęściej wykorzystywane lub odwiedzane. Zbierane w ten sposób informacje pozwalają nam analizować wydajność Stronie Internetowej oraz określać kierunki rozwoju nowych funkcjonalności i usług. Wszelkie informacje na temat funkcjonowania Google Analytics oraz zakres warunków korzystania z usług, a także obowiązującej polityki prywatności, znajduje się pod adresem: https://policies.google.com/technologies/partner-sites, a polityka prywatności firmy Google pod adresem: https://policies.google.com/privacy. Google Analytics zbiera następujące typy danych osobistych:
  • identyfikatory online (w tym pliki cookies)
  • adresy IP oraz identyfikatory urządzeń
  • identyfikatory klientów.
  Możesz dobrowolnie wyrazić zgodę na zapisywanie statystycznych Plików Cookies na Twoim urządzeniu, brak zgody nie będzie miał wpływu na możliwość korzystania ze Strony Internetowej.

Dodatkowe informacje na temat Plików Cookies i innych technologii można znaleźć m.in. pod adresem https://wszystkoociasteczkach.pl/ lub https://www.youronlinechoices.com/pl/ lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.

Bezpieczeństwo danych

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL. Twoje dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez Administratora.

Postanowienia końcowe

Niniejsza Polityka obowiązuje od dnia 01.01.2021 r. O jej ewentualnych zmianach poinformujemy Cię z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na 14 dni przed ich wprowadzeniem, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej https://praca.innpro.pl/polityka-prywatnosci

W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U. Dz.U.2018.1000), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.) oraz aktów wykonawczych, wydanych na ich podstawie.